Khai báo email server

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2603 | Cật nhập: 12/7/2023 4:17:37 PM | RSS

Hướng dẫn qua video.

Vào port 1000, địa chỉ theo web hiện tại hoặc IP chung của email server.

http://27.0.12.190:1000/

Đăng nhập với User và Pass quyền Root Control